Zpìt na hlavní stránku
CeníkSmlouva o nájmu dopravního prostøedkuObjednávkaKontaktVozový parkPùjèovní øád

SMLOUVA

Smlouva o nájmu
 dopravního prostředku č.

Podle § 630 a násl. Obchodního zákoníku

1. Pronajímatel:

2. Nájemce:

3. Předmět nájmu:

Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci do užívání dopravní prostředek:

Druh:                                                                                   osobní automobil

Typ, SPZ, příslušenství, doplňky:                                   dle předávacího protokolu,              

po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Nájemce se zavazuje za dočasné užívání dopravního prostředku zaplatit sjednaný nájem po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

4. Doba nájmu:

Nájemné se sjednává na dobu:                 určitou / neurčitou

Od:                                  hod.        dne:                                       do:                          hod         dne:                        

Místo předání:               sídlo pronajímatele/pobočka:                                          jiné:

5. Úplata za nájem:

5.1. Nájemce je povinen platit pronajimateli za užívání dopravního prostředku                     ,- Kč + 5% DPH, tj. celkem ………………..,- Kč.  Nájemné je splatné vždy při převzetí vozidla.  Termín zdanitelného plnění je stanoven na 1. den pronájmu.

5.2. Nájemce uhradí pronajimateli zálohu (kauci) ve výši …………... Kč nejpozději v den předání dopravního prostředku. Vyúčtování zálohy (kauce) bude provedeno pronajímatelem při vrácení dopravního prostředku. V případě nepřevzetí vozidla v dohodnutém termínu záloha propadá dle podmínek „Půjčovního řádu“ ve prospěch pronajímatele jako náhrada vzniklých výdajů a ušlého zisku.

5.3. V případě prodloužení nájmu dopravního prostředku po uplynutí nájemní doby uvedené ve smlouvě, je nájemce povinen se osobně dostavit do sídla nebo pobočky firmy, kde se svolením pronajímatele a složením nové peněžité zálohy, bude nájem vozidla prodloužen. Telefonicky lze nájem prodloužit o jeden den. V případě nedodržení podmínek tohoto bodu, bude předmět nájmu považován za zcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR. V případě, že se nájemce dostane do prodlení s úhradou nájemného, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost hradit nájemné trvá i v případě, že vozidlo bude havarované nebo nepojízdné z viny nájemce.

5.4. Faktura vystavená pronajímatelem musí obsahovat tyto údaje:

přesné určení odběratele a dodavatele, IČO, DIČ a bankovní spojení, číslo smlouvy, číslo faktury/daňového dokladu, popis fakturované činnosti, cenu bez DPH, sazbu DPH, cenu s DPH, den vystavení, den splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění, razítko a podpis oprávněné osoby.

5.5. Úplata za nájem obsahuje:

-          neomezený počet ujetých kilometrů,

-          letní nebo zimní sadu pneumatik,

-          pravidelné servisní prohlídky ve značkovém servisu vč. výměny olejů a dodání provozních kapalin,

-          běžné opravy vozidla vč. originálních náhradních dílů,

-          povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 50/50,

-          mezinárodní pojištění odpovědnosti - zelená karta (při výjezdu do zahraničí),

-          havarijní pojištění na území celé Evropy,

-          silniční daň,

-          dálniční známku ČR,

-     poplatek za autorádio,

-     zabezpečovací zařízení vozidla.

5.5. Úplata za nájem nezahrnuje náklady na pohonné hmoty a destilovanou vodu, příp. nemrznoucí kapalinu používanou do ostřikovačů skel, event. světlometů, opravy defektů pneumatik, příp. škody způsobené na pneumatikách a discích.

6. Práva a povinnosti stran:

6.1.    Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci dopravní prostředek v době dle čl. 4 této smlouvy, a to v sídle pronajímatele nebo na jiném smluvně dohodnutém místě. Spolu s dopravním prostředkem předá pronajímatel nájemci příslušenství dopravního prostředku a doklady potřebné k provozu dopravního prostředku. Příslušenství a doklady budou jmenovitě uvedeny v protokolu o předání dopravního prostředku.

6.2.    Pronajímatel předává nájemci dopravní prostředek v řádném technickém stavu, způsobilý k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá dopravní prostředek nájemci po provedení kontroly stavu počítadla ujetých km, množství motorového oleje, množství a chladící kapaliny, množství brzdové kapaliny, pneumatik, osvětlení dopravního prostředku, akumulátoru a úplnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou MD č.102/1995 Sb. Pronajímatel předává dopravní prostředek s plně natankovanou nádrží PHM.

6.3.   Pronajímatel zabezpečuje povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vč. „zelené karty“ a  havarijní pojištění dopravního prostředku (území Evropa). Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí nájemce. Zavazadla a osobní věci nejsou pojištěny.

6.4.   Nájemce je oprávněn užívat dopravní prostředek k účelu, k němuž tento obvykle slouží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

6.5.   Nájemce je povinen pečovat o to, aby na dopravním prostředku nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy během jízdy může učinit pouze osoba k tomu oprávněná. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem. Při ceně opravy nad 1000,- Kč je třeba vyžádat souhlas pronajímatele.

6.6.   Nájemce není oprávněn dát dopravní prostředek do pronájmu nebo půjčit jiné osobě.

6.7.   Nájemce je povinen, v případě dopravní nehody jejímž účastníkem bude dopravní prostředek, který je předmětem této smlouvy, dopravní nehodu oznámit orgánům dopravní policie a současně pronajímateli.Obdobným způsobem nájemce postupuje i v případě odcizení dopravního prostředku nebo jeho poškození.

6.8.   V případě poškození, ztráty nebo odcizení vozidla nebo některé jeho části má nájemce finanční spoluodpovědnost. Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení Policie, se považují za škody způsobené nájemcem.  Dopravní prostředek je pojištěn se spoluúčastí dle platného ceníku (a předávacího protokolu). Při pojistné události tuto účast hradí nájemce. V případech kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je nájemce zodpovědný za celou výši škody.

6.9 Vznikne-li na dopravním prostředku škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany nájemce (požití alkoholu apod.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli náhradu škody, jež není kryta uzavřenými pojistnými smlouvami.

6.10.   V případě ztráty osvědčení o technickém průkazu nebo klíče od dopravního prostředku v průběhu doby nájmu je nájemce povinen uhradit nezbytně vynaložené náklady spojené se zajištěním nového osvědčení o technickém průkazu nebo klíče. V případě jejich nevrácení při skončení nájmu uhradí nájemce z důvodu omezení možnosti využití vozidla  za osvědčení o technickém průkazu smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, za klíče od dopravního prostředku smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

6.11. Nájemce smí svěřit řízení dopravního prostředku pouze řidiči s řidičským průkazem příslušné skupiny, který vykonává činnost ve prospěch nájemce v souladu s předmětem jeho činnosti. Veškeré náležitosti související s využitím dopravního prostředku pracovníky – řidiči nájemce jsou vnitřní organizační záležitostí nájemce.

6.12. Nájemce není oprávněn provádět s dopravním prostředkem jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nesmí nadměrně přetěžovat dopravní prostředek nad přípustnou mez a účastnit se s dopravním prostředkem soutěžních jízd.

6.13.Nájemce je povinen při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.

6.14.Při použití vozidla pro zahraniční cestu je nájemce povinen tuto skutečnost pronajímateli oznámit a požádat o písemné potvrzení souhlasu pro celní orgány.

6.15.Nájemce se zavazuje nepoužívat žádnou formu reklamy na vozidle (samolepky apod.) bez písemného souhlasu pronajímatele.

7. Skončení nájmu:

7.1. Nájemní vztah zaniká dnem a hodinou uvedenou ve smlouvě, příp.  výpovědí ze strany nájemce nebo pronajímatele. Nájemní vztah rovněž zaniká zničením dopravního prostředku.

7.2. Nájemce je povinen vrátit dopravní prostředek pronajímateli v době a na místě dle čl. 4 této smlouvy s plně natankovanou nádrží PHM. V případě nedotankování nádrže uhradí nájemce hodnotu chybějící PHM a smluvní poplatek ve výši 100,- Kč. V případě vrácení znečištěného dopravního prostředku uhradí nájemce hodnotu umytí, vyčištění a smluvní poplatek ve výši 200,- Kč.  To neplatí, nebylo-li vozidlo prokazatelně předáno nájemci s plně natankovanou nádrží nebo čisté.

7.3. Pronajímatel může smlouvu o pronájmu dopravního prostředku vypovědět za podmínky, že nájemce:

-          neoznámí orgánům dopravní policie a současně pronajímateli dopravní nehodu, nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na dopravním prostředku,

-          provede úpravy, výměnu dílů nebo agregátů dopravního prostředku bez souhlasu pronajímatele. To neplatí v případech nouze, kdy takováto úprava nebo výměna je nezbytná z důvodu zamezení vzniku škod na dopravním prostředku nebo zamezení škodám následným u nájemce.

7.4. V případě zániku smluvního vztahu je nájemce povinen pronajímateli předmět nájmu vrátit umyté a čisté v hodinu a den uvedený ve smlouvě. O vrácení dopravního prostředku bude sepsán protokol. V protokolu smluvní strany dohodnou řešení a lhůty případných práv a závazků ze skončení nájemního vztahu.

7.5. V případě, že nájemce nevrátí dopravní prostředek pronajímateli v době dle čl. 4 této smlouvy, je povinen platit sjednané nájemné až do vrácení dopravního prostředku a navíc je povinen hradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hod. prodlení s vrácením a vystavuje se možnosti stíhání orgány Policie ČR.

8. Specifická  ustanovení: 

Pronajímatel souhlasí – nesouhlasí s výjezdem vozidla do zahraničí.

Druhý řidič: (neuveden)

9. Ostatní ujednání:

9.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců obou stran.

9.2. Smlouva bude vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá strana obdrží po jedné.

9.3. Nedílnou součástí této smlouvy je „Půjčovní řád“ a „Protokol o předání dopravního prostředku“.

9.4. Veškeré změny a doplňky je nutno provést formou písemné přílohy ke smlouvě.

9.5. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně změnu sídla firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.

9.6. Nájemce podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů uvedených v této smlouvě do zákaznické databáze společnosti "Regionální inženýrská společnost, s.r.o." za účelem marketingového a reklamního využití a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

                                            dne:

 Za pronajímatele:                                                                              Za nájemce:

 

.....................................................                                                         .....................................................

 


Ceník | Objednávka | Kontakt | Vozový park | Pùjèovní øád | Zpìt
E-mail

Regionální inženýrská spoleènost, s.r.o.